Anti-discriminatiebeleid

Anti-discriminatiebeleid  Capture Professionals

Bij Capture Professionals zetten we ons in voor een inclusieve en diverse werkomgeving, waar gelijkheid en non-discriminatie worden gewaarborgd. We streven ernaar een werkcultuur te bevorderen waarin alle medewerkers met respect en waardigheid worden behandeld, ongeacht hun achtergrond, ras, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, religie, handicap of andere kenmerken die onder de wet worden beschermd.

  1. Verbod op discriminatie: Capture Professionals tolereert geen enkele vorm van discriminatie, waaronder maar niet beperkt tot directe discriminatie, indirecte discriminatie, intimidatie, pesterijen of ongewenst gedrag op basis van persoonlijke kenmerken.
  2. Gelijke kansen: We bieden gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht hun achtergrond of kenmerken. Wervings-, selectie-, en promotiebeslissingen worden uitsluitend genomen op basis van relevante kwalificaties, vaardigheden en ervaring.
  3. Werksfeer: We streven naar een positieve werksfeer waarin medewerkers zich veilig en gerespecteerd voelen. Discriminatie, haatdragend taalgebruik of ander gedrag dat anderen belastert of beledigt, wordt niet getolereerd.
  4. Training en bewustwording: We bieden trainingen en bewustwordingsprogramma’s aan om discriminatie te voorkomen en een inclusieve werkomgeving te bevorderen. Dit omvat trainingen over diversiteit, gelijkheid, inclusie, culturele gevoeligheid en het herkennen en aanpakken van discriminatie.
  5. Meldingsprocedure: We hebben een duidelijke en toegankelijke meldingsprocedure waarbij medewerkers vertrouwelijk eventuele gevallen van discriminatie, pesterijen of ongewenst gedrag kunnen melden. Alle klachten worden serieus genomen en er wordt passende actie ondernomen om de kwestie te onderzoeken en aan te pakken.
  6. Sancties: Discriminatie wordt beschouwd als een ernstige schending van het anti-discriminatiebeleid van Capture Professionals. Medewerkers die schuldig worden bevonden aan discriminatie kunnen disciplinaire maatregelen ondergaan, variërend van waarschuwingen tot disciplinaire acties, waaronder mogelijke beëindiging van het dienstverband.
  7. Vertrouwelijkheid en bescherming: We zorgen ervoor dat alle meldingen van discriminatie vertrouwelijk worden behandeld. Er zal geen represaille worden genomen tegen medewerkers die te goeder trouw melding maken van discriminatie of betrokken zijn bij het onderzoek van dergelijke meldingen.

Dit anti-discriminatiebeleid voor Capture Professionals is bedoeld om een inclusieve en respectvolle werkomgeving te bevorderen. Het is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers om bij te dragen aan een cultuur waarin discriminatie niet wordt getolereerd en waar gelijke kansen voor iedereen worden gewaarborgd.